Eindejaarstips 2011 VPB

Aangaan of verbreken fiscale eenheid

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen meerdere

vennootschappen heeft bepaalde voordelen, zoals het fiscaal geruisloos doorvoeren van een herstructurering en de directe verrekening van onderlinge winsten en verliezen van gevoegde vennootschappen. Fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting die per 1 januari 2012 moeten ingaan, moeten worden aangevraagd voor 1 april 2012. Als het gewenst is om per 1 januari 2012 geen onderdeel meer te zijn van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, bjvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van het lage vennootschapsbelastingtarief van 20%, moet het verzoek tot verbreking (ontvoeging) uiterlijk 31 december 2011 zijn ingediend. Raadpleeg vooraf uw adviseur.

 

Verruimde regeling voor terugwenteling van verliezen loopt eind 2011 af

Het jaar 2011 is het laatste jaar waarin een verlies tijdelijk met winsten van de drie voorafgaande jaren mag worden verrekend. Vanaf 2012 is verliesverrekening slechts weer mogelijk met de winst van één jaar terug. Een verlies in 2011 kan dus nog verrekend worden met winsten over 2008, 2009 en 2010. Als in 2011 wordt gekozen voor de verruimde carryback-regeling wordt de carry-forward termijn ingekort tot zes jaar in plaats van de wettelijke termijn van negen jaar. Daarnaast geldt voor de verruimde carryback-regeling een maximum van € 10 miljoen verlies per jaar. Het is daarom belangrijk dat kosten en omzet binnen de fiscale mogelijkheden zo goed mogelijk worden gepland. Ook het vormen van of juist het laten vrijvallen van voorzieningen bieden hierin een planningsmogelijkheid. Ook uitgaven die de komende jaren zullen worden gedaan, kunnen onder voorwaarden, al in 2011 ten laste van de winst worden gebracht. Zo

 

 

kunnen bijvoorbeeld de toekomstige onderhoudskosten van een bedrijfspand in 2011 al deels in aftrek worden gebracht (kosten egalisatiereserve). De keuze voor de verruimde verliesverrekeningsmogelijkheid moet in de aangifte vennootschapsbelasting 2011 worden gemaakt.

 

Verliezen uit 2002 gaan verdampen

Verliezen uit 2002 en eerdere jaren zullen per 31 december 2011 verdampen. Ga na

of verliesverdamping kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door stille reserves in

bedrijfsmiddelen en/of activiteiten te realiseren (goodwill) te realiseren. Neem hierover contact op met uw adviseur.

 

Overweeg een IB-onderneming

Er bestaat een fiscale faciliteit om uw bv (terug) om te zetten in een IB-onderneming (eenmanszaak of aandeel in een personenvennootschap) zonder dat u daarover fiscaal hoeft af te rekenen. Zeker als een zeer groot deel van het bedrijfsresultaat van de bv opgaat aan uw salaris, doordat de dga met zijn  persoonlijke werkzaamheden de volledige omzet van zijn bv verdient, kan het zinvol zijn om uit fiscaal oogpunt uw ondernemingsactiviteiten weer in een IB-onderneming voort te zetten. Daarnaast kan de IB-onderneming een goede keuze zijn voor de directeur-grootaandeelhouder die met zijn persoonlijke werkzaamheden de volledige omzet van zijn bv verdient. Deze dga zal namelijk een hoog gebruikelijk loon moeten opnemen (‘afroommethode’) waardoor de bv-variant minder aantrekkelijk kan worden. Door de inkomsten als winst uit onderneming te gaan genieten, kan de MKB-winstvrijstelling van 12% worden benut. Verder bestaat recht op de zelfstandigenaftrek en overige ondernemersfaciliteiten, zoals de oudedagsreserve. Laat uw belastingadviseur tijdig voor u berekenen of omzetting van de bv in een eenmanszaak voor u wellicht voordeliger is. Het is ook mogelijk dat u naast uw bv een IB-onderneming gaat drijven. Het is dus niet noodzakelijk dat van de (terugkeer)faciliteit gebruik wordt gemaakt. Ook het overnemen van (een deel ) van de bedrijfsactiviteiten van de bv door de eenmanszaak met fiscale afrekening bestaat tot de mogelijkheden. Hierbij gerealiseerde (stille en/of fiscale) reserves kunnen eventueel worden verrekend met nog verrekenbare verliezen van de bv.

 

Benut de innovatiebox

Voor octrooien, patenten en immateriële activa die zijn voortgekomen uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is gekregen, kan het interessant zijn om te kiezen voor de innovatiebox. De grondslag in de innovatiebox is namelijk met ingang van 2010 aanzienlijk verruimd. Het tarief voor de vennootschapsbelasting voor inkomsten uit innovatieve activiteiten bedraagt slechts 5% terwijl de verliezen op de innovatieve activiteiten aftrekbaar zijn tegen het normale vennootschapsbelastingtarief van 20%-25,5% in plaats van het verlaagde 5%-tarief. Dat maakt de innovatiebox voor bv’s die zich

 

 

 

bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O-verklaring) een zeer aantrekkelijke regeling. Vraag uw adviseur naar deze bijzondere maar ingewikkelde regeling.

 

Benut de Research & Development Aftrek

Vanaf 1 januari 2012 wordt de Research & Development aftrek (RDA) geïntroduceerd voor ondernemingen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten. De RDA is een nieuwe fiscale faciliteit die als doel heeft de directe kosten van R&D te verlagen, niet zijnde loonkosten. Voor de loonkosten geldt immers al een faciliteit in de vorm van de afdrachtvermindering van speur- en ontwikkeling. De RDA bedraagt 40% van van na 31 december 2011 gemaakte kosten voor en gedane investeringen in S&O. Agentschap NL zal de RDA gaan uitvoeren, de verrekening van het daadwerkelijke voordeel vindt plaats via de aangiftes bij de Belastingdienst.

© Copyright Fiscaal up to Date

Geplaatst op: vrijdag 16 december 2011 om 08:35 uur
terug