ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN DE TE PIJNACKER GEVESTIGDE BESLOTEN VENNOOTSCHAP:

NOORDZIJ FINANCIEEL ADVIESBUREAU B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Adviseur: 
de besloten vennootschap Noordzij Financieel Adviesbureau, gevestigd te Pijnacker, alsmede hare vennoten en de aan voornoemde onderneming op basis van een arbeidsovereenkomst verbonden (rechts)personen;

Opdrachtgever: 
de contractspartij van de adviseur;

Honorarium: 
de tussen de opdrachtgever en de adviseur overeengekomen financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) en zoals door de adviseur in de offerte vermeld – exclusief de overige kosten, exclusief de BTW;

BTW:
de belasting toegevoegde waarde, zoals door de Nederlandse wet vereist door de adviseur in rekening te brengen aan de opdrachtgever;

Adviesovereenkomst:
de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de adviseur zoals deze tot stand komt door mondelinge of schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever;

Offerte: 
de door de adviseur aan de opdrachtgever verstrekte schriftelijke omschrijving van de overeengekomen werkzaamheden, waarin tevens genoemd het aan de adviseur door de opdrachtgever terzake de overeengekomen werkzaamheden verschuldigde honorarium;

Overeengekomen werkzaamheden:
de advies- en overige werkzaamheden waartoe door opdrachtgever aan de adviseur opdracht is gegeven;

Overige kosten: 
de door de adviseur gemaakte kosten terzake de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: hotel- en reiskosten (met dien verstande dat  indien een uurvergoeding tussen opdrachtgever en de adviseur is overeengekomen, de reiskosten in Nederland op uurbasis door de opdrachtgever zullen worden vergoed, en waarbij de kosten van buitenlandse reizen aan de opdrachtgever onverkort zullen worden doorbelast), koeriers- en andere transportkosten.

Voorwaarden: 
de onderhavige algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door de adviseur van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen adviseur en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers en van alle door de adviseur gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2. Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover de adviseur deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3. In afwijking van het bepaalde in art. 7:404 BW stemt de opdrachtgever ermee in dat de overeengekomen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de adviseur zo nodig door derden in opdracht van de adviseur worden verricht.

2.4. Iedere verwijzing in de Voorwaarden naar een partij zal begrepen een verwijzing te zijn naar de respectievelijke rechtsopvolgers, in welke hoedanigheid dan ook van de betreffende partij, een en ander overeenkomstig de respectievelijke belangen van de betreffende partij.

Artikel 3. Gegevens en informatie

3.1. De adviseur is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, indien de opdrachtgever alle door de adviseur verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze zoals door de adviseur gewenst, tijdig heeft verstrekt, dat wil zeggen uiterlijk de 15e dag van iedere maand. Extra kosten, ontstaan doordat de adviseur de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft ontvangen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.2. De opdrachtgever is gehouden uit eigen beweging de adviseur onverwijld te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang kunnen zijn.

3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar of namens hem aan de adviseur verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze door derden zijn verstrekt.

Artikel 4. De overeengekomen werkzaamheden

4.1. De adviseur zal de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen verrichten, met inachtneming van de tussen de opdrachtgever en de adviseur daaromtrent gemaakte afspraken of overeengekomen procedures. De adviseur garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat. De op de adviseur rustende verbintenis is derhalve een inspanningsverbintenis.

4.2. Onder de overeengekomen werkzaamheden valt te verstaan het verwerken van gegevens in administratie tot en met een maandelijkse balans, verlies- en winstrekening, inkoopspecificatie en kostenspecificatie. De overzichten worden per maand opgebouwd tot twaalf periodes naast elkaar per jaar. Per maand of per kwartaal worden de aangiftes loonbelasting en omzetbelasting verzorgd en zo nodig ter betaling verstrekt. Per jaar wordt het jaarrapport opgesteld en de aangifte inkomsten- en /of vennootschapsbelasting verzorgd.

4.3. De opdrachtgever zal al datgene doen wat noodzakelijk of wenselijk is om de adviseur in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Indien tussen de opdrachtgever en de adviseur geen afspraken zijn gemaakt omtrent de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, bepaalt de adviseur de wijze waarop, de middelen waarmee en door welke  personen de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht. Indien gewenst, zal de adviseur de opdrachtgever terzake de wijze van verrichting van de overeengekomen werkzaamheden zo uitvoerig mogelijk informeren.

4.4. Eventueel door de adviseur genoemde termijn voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zijn te allen tijde richttermijnen, tenzij de opdrachtgever en de adviseur uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Slechts dan kunnen termijnen een fataal karakter hebben.

Artikel 5. Derde partijen en employees

5.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.3., is de adviseur bevoegd om derde partijen te schakelen bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij de adviseur zich schriftelijk verplicht heeft jegens de opdrachtgever om de overeenkomen werkzaamheden uitsluitend door de adviseur te laten verrichten.

5.2. De adviseur zal op eerste verzoek daartoe aan de opdrachtgever een door de accountant van de adviseur opgestelde verklaring overhandigen terzake betalingen van werkgeverslasten met betrekking tot loonbelasting en sociale wetgeving voorzover dit betrekking heeft op de periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd.

5.3. De opdrachtgever zal terzake de overeengekomen werkzaamheden exclusief met de adviseur handelen en zal slechts derde partijen inschakelen bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden nadat hiervoor schriftelijk overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever en de adviseur, onverminderd het recht van de opdrachtgever om de op hun vakgebied gelegen aspecten van de overeengekomen werkzaamheden te bespreken met de accountant, juridisch adviseur, fiscaal adviseur, notaris en verzekeringsdeskundige van de opdrachtgever.

Artikel 6. Honorarium

6.1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd, vermeerderd met de overige kosten en de BTW.

6.2. Het honorarium wordt berekend op de wijze als overeengekomen tussen de opdrachtgever en de adviseur. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, wordt het honorarium, per periode van een maand en achteraf, tussentijds in rekening gebracht.

6.3. De adviseur heeft het recht om per kalenderjaar het honorarium te corrigeren voor de inflatie.

Artikel 7. Betaling en reclame

7.1. Betaling van het honorarium en de overige kosten dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in wettige valuta te geschieden door storting of overmaken op de door de adviseur verstrekte factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is zonder dat aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de adviseur is bevoegd aan de opdrachtgever over het niet, niet tijdig of niet volledig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.

7.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft een declaratie van de adviseur binnen veertien dagen na de op de factuur vermelde datum van verzending te voldoen is de opdrachtgever, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, aan de adviseur over het openstaande bedrag der declaratie een rente verschuldigd die op jaarbasis gelijk zal zijn aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3%.

7.3. Reclames, waaronder in deze voorwaarden worden verstaan alle grieven wegens de door de adviseur verleende diensten –met uitzondering van reclames met betrekking tot ter zake verzonden declaraties- kunnen door opdrachtgever slechts binnen veertien dagen nadat de betreffende dienst voltooid is, dan wel indien het een gebrek betreft dat eerst nadien kan worden ontdekt, binnen veertien dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te dekken, bij de adviseur aanhangig worden gemaakt. De reclame zal moeten behelzen een gemotiveerde omschrijving van de grieven cq de geconstateerde gebreken.

7.4. De adviseur zal opdrachtgever binnen tien dagen na datum van ontvangst van de melding als bedoeld in 7.2 meedelen of en, zo ja, op welke wijze hieraan tegemoet wordt gekomen.

7.5. Reclame ter zake van de door de adviseur aan opdrachtgever verzonden declaraties dient te geschieden binnen vijf dagen na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame ter zake van de declaraties vervalt door overschrijding van de in dit artikel genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn van de inhoud van de declaraties kennis heeft kunnen nemen. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

7.6. Indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van de adviseur, alle vorderingen van de adviseur op de opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn van dergelijke vorderingen nog niet verstreken.
7.7. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten die de adviseur heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering en met een minimum van EUR 250,-.

7.8. Alle redelijke kosten die de adviseur heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij de adviseur als de verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

7.9. De adviseur behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden – van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan de adviseur gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

7.10. Indien de opdrachtgever bestaat uit meerder (rechts)personen, zijn zij, indien en voor zover de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, elk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen jegens de adviseur.

Artikel 8. Retentierecht , risico van verlies van gegevens, opschorting en ontbinding

8.1. Indien en zolang de opdrachtgever niet voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens de adviseur, is de adviseur gerechtigd, wettelijk bepaalde uitzonderingen daargelaten, het dossier van de opdrachtgever en/of al dan niet daarvan deel uitmakende, door de opdrachtgever aan de adviseur verstrekte gegevens en informatie onder zich te houden en te weigeren deze gegevens en informatie aan een opvolgend adviseur, aan wie door de opdrachtgever enige opdracht is verleend in meer of mindere mate gelijk aan de overeengekomen werkzaamheden te verstrekken.

8.2. Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de adviseur verleende opschortings- of ontbindingsbevoegdheden heeft de adviseur, indien de opdrachtgever een of meerdere verplichtingen uit de met de adviseur gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, getroffen wordt door beslag op alle of een belangrijk deel van zijn goederen, surseance vraagt of verleend krijgt, zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert of aan derden overdraagt, het recht –zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst- de verdere nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, dan wel de overeenkomst(en) met de opdrachtgever per aangetekende brief met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de adviseur tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden en onverminderd de overige aan de adviseur toekomende rechten.

8.3. Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, wordt de adviseur geacht een redelijke mate van zorg in acht te hebben genomen ten aanzien van de gegevens en informatie welke door de opdrachtgever in het kader van de overeengekomen werkzaamheden aan de adviseur zijn verstrekt.
8.4. De adviseur is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of verband houdende met verlies of beschadiging van de gegevens en informatie, of met verlies of beschadiging van de dragers van zulke gegevens en informatie.

Artikel 9. Duur van de overeenkomst

9.1. Een adviesovereenkomst tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden komt tot stand door mondelinge of schriftelijke acceptatie van de offerte en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de overeengekomen werkzaamheden voortvloeit dat een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

9.2. Tenzij een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is een partij bevoegd, met inachtneming van een termijn van een maand, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, indien de andere partij bij de nakoming van haar verplichtingen in gebreke blijft. Is van dit laatste geen sprake, dan kan deze overeenkomst tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

9.3. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds wordt beëindigd, is de opdrachtgever te allen tijde verplicht het over de opzegtermijn verschuldigde honorarium aan de adviseur op de wijze als in artikel 7 bepaald.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid en eigendom

10.1. De adviseur zal de overeengekomen werkzaamheden en alle daarmee verband houdende zaken en stukken strikt vertrouwelijk behandelen en zal derden geen informatie met betrekking daartoe verstrekken, behoudens derde partijen welke in overeenstemming met artikel 5 voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden ingeschakeld. Alle informatie, welke ter beschikking komt van de adviseur in verband met de overeengekomen werkzaamheden, zal door de adviseur uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.

10.2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1. is het de adviseur toegestaan informatie te verstrekken aan derden, indien en voor zover:

 1. zulke informatie ten tijde van het verstrekken daarvan bekend was aan de adviseur vanuit bronnen anders dan van de opdrachtgever:
 2. zulke informatie ten tijde van het verstrekken daarvan of daarna, algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te wijten is aan de adviseur;
 3. zulke informatie door de adviseur is verkregen op een niet-vertrouwelijke basis van een derde partij welke niet geboden is aan een vertrouwelijkheidsverklaring;
 4. zulke informatie ter beschikking dient te worden gesteld:
   - aan enige regelgevende instantie met betrekking tot wie de adviseur verplicht is zulke informatie bekend te maken;
   - ten behoeve van een juridische procedure verband houdende met de overeengekomen werkzaamheden;
   - uit hoofde van enige wet of regelgeving met de kracht van wet;
   - van de accountant, juridisch adviseur of fiscaal adviseur van de adviseur.

10.3. De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de adviseur niet bevoegd derden, op welke wijze dan ook, kennis te geven omtrent de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder begrepen de wijze waarop, de middelen waarmee en de personen door wie de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 11. Intellectuele vermogensrechten

11.1. Alle auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest, die de adviseur bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen analyses, (reken)modellen, adviezen, werkwijzen, rapporten, memoranda, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen toe aan de adviseur, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

11.2. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de adviseur is het de opdrachtgever niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Indien de adviseur zijn verplichtingen voortvloeiend uit de adviesovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een de adviseur niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken bij de adviseur, worden de voornoemde verplichtingen van de adviseur opgeschort tot het moment dat de adviseur alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat de adviseur in verzuim is of raakt ten aanzien van de nakoming van voornoemde verplichtingen en zonder dat de adviseur tot schadevergoeding is gehouden.

12.2. De opdrachtgever heeft het recht, in geval zich een situatie als bedoeld in artikel 12.1. gedurende 30 (dertig) aaneengesloten dagen voordoet, de adviesovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om het nog verschuldigde honorarium aan de adviseur te voldoen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. De adviseur is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever werkelijk geleden schade als gevolg van aan de adviseur toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, doch slechts voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en de deskundigheid waarop de bij uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden mag worden vertrouwd.

13.2.  De adviseur is evenwel nimmer aansprakelijk voor:

  - bij opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever of als gevolg van handelen of nalaten van of namens de opdrachtgever;
  - bij opdrachtgever of derden ontstane gevolg van het handelen of nalaten van de door de adviseur ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de adviseur daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn met de adviseur verbonden organisatie;
  - bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;
  - schade die slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de opdrachtgever geldende beroeps- of gedragsregels.

13.3. De aansprakelijkheid van de adviseur voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door de adviseur gedeclareerde honorarium, gerekend over de laatste periode van maximaal drie maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling van de adviseur door de opdrachtgever, met dien verstande dat de eventueel door de adviseur aan de opdrachtgever te vergoeden geleden schade nimmer hoger kan zijn dan het bedrag waarop de door de adviseur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

13.4. Een aan de adviseur toerekenbare tekortkoming en geleden schade die door de adviseur niet verzekerd is, of indien de verzekeraar of adviseur op welke gronden dan ook niet tot (gedeeltelijke) vergoeding van de door de opdrachtgever geleden schade overgaat, zal de totale aansprakelijkheid van de adviseur in geen geval hoger zijn dan een bedrag van het door de adviseur gedeclareerde honorarium, gerekend over de laatste periode van maximaal een maand voorafgaand aan de aansprakelijkstelling van de adviseur door de opdrachtgever.

13.5. De vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk zes maanden na afronding van de overeengekomen werkzaamheden bij aangetekend schrijven en met redenen omkleed bij de adviseur te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

13.6. De opdrachtgever vrijwaart de adviseur voor aanspraken van derden terzake van schade, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk verband houden met of voortvloeien uit de door de adviseur uitgevoerde overeengekomen werkzaamheden.

13.7. De adviseur heeft te allen tijde het recht de schade van opdrachtgever waarvoor de adviseur aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en de adviseur, alsmede op deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst tussen een opdrachtgever en de adviseur, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Utrecht.

14.3. Het staat de adviseur evenwel vrij een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever is gevestigd.

Opdrachtgever verklaart hierbij (door middel van ondertekening) een exemplaar van de door Noordzij Financieel Adviesbureau b.v. gehanteerde Algemene Voorwaarden in ontvangst te hebben genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Algemene Voorwaarden Noordzij Financieel Adviesbureau b.v.